Rocket Toolkit Manifesto

2 minuters läsning

Vi lanserar ett manifest som beskriver de principer vi använder för att exekvera Rocket Toolkits uppdrag. Det här dokumentet återspeglar den strategi vi har förfinat under de senaste åren, inklusive feedback från många personer utanför Rocket Toolkit. Tidsramen är fortfarande oskriven, men vårt manifest kommer att vägleda oss i att agera för produktutvecklarnas bästa.

We’re releasing a manifesto that describes the principles we use to execute on Rocket Toolkit’s mission. This document reflects the strategy we’ve refined over the past years, including feedback from many people external to Rocket Toolkit. The timeline remains uncertain, but our manifesto will guide us in acting in the best interests of Swedish product developers.

Rocket Toolkits uppdrag är att tillhandahålla verktyg och expertis för specialister som jobbar handgripligen med digital tillväxt. Vi tror på tillväxtmodeller som förlitar sig på själva produkten som den primära drivkraften för kundförvärv, konvertering och expansion.

Vi utvecklar en verktygslåda med digitala produkter, databaser och know-how, men är tidsmässigt obunden gällande lanseringar och andra milstolpar. Vårt manifest är en förpliktelse till framtiden. Det är en förteckning av de principer som guidar oss i vårt dagliga arbete och de beslut vi tar. För detta ändamål förbinder vi oss till följande principer:

Skaparnas framstöt

Vi tror att vi kan stärka och påskynda transformationen från byråkrati och förlegade system till meningsfulla produkter som förbättrar människors sätt att arbeta och leva.
Låt oss driva denna rörelse framåt tillsammans.
Det finns ingen väg tillbaka.

Oändlig hävstång

Vi tror att den digitala världen innebär en oändlig hävstång, där vårt arbete kan replikeras utan kostnad. De ekonomiska belöningarna för genuin, intellektuell nyfikenhet har aldrig varit större.
Låt oss maxa hävstångseffekten, ska vi?

Accelerator för framtider

Vi tror att vi, genom nyfikenhet och teknologi, kan skapa en verktygslåda som kan föra produktmänniskor framåt i sin strävan att skapa enastående produkter – på sätt som vi ännu inte har skådat i denna värld.
Låt oss sikta högt tillsammans.

Administrationens död

Vi tror att vi kan låsa upp människors fulla potential och väsentligt öka produktinnovationen genom att döda den administrativa bördan av att ständigt behöva återuppfinna hjulet.
Bra produkter är unika och kräver tid och resurser för uppfinningsrikedom, så låt oss sluta bygga strukturkapital från grunden varje gång när det kan förvärvas med ett klick.
Det finns inga alternativ.

En rättviseresa att vandra

Vi tror att vi kan påverka dagens verklighet för produktmänniskor till en mer rättvis plats.
Där ambition, prestation och resultat väger tyngre.
Där akademiska titlar, nonsens-lingo, svågerpolitik, kön och ålder väger lättare.
Låt oss.

- Stipulerat i Stockholm, januari 2021

Rocket Toolkit's mission is to provide tools and expertise for specialists who work with digital growth. We believe in growth models that rely on the product itself as the primary driving force for customer acquisition, conversion and expansion.

We are developing a toolkit with digital products, databases and know-how, but is not time-bound regarding launches and other milestones. Our manifesto is a commitment to the future. It is a list of the principles that guide us in our daily work and the decisions we make. To this end, we commit ourselves to the following principles:

Makers' advancement

We believe we can strengthen and accelerate the transformation from bureaucracy and outdated systems to meaningful products that improves the way people work and live.
Let's drive this movement together.
There is no way back.

Infinite leverage

We believe that the digital world means an infinite leverage, where our work can be replicated at no cost. The financial rewards for genuine intellectual curiosity have never been greater.
Let's maximize this leverage, shall we?

Accelerator for futures

We believe that, through curiosity and technology, we can create a toolkit that can take product people forward in their quest to create unique products - in a way we have not yet seen in this world.
Let aim high together.

Death of administration

We believe we can unlock people's full potential and significantly increase product innovation by killing the administrative burden of constantly having to reinvent the wheel.
Good products are unique and require time and resources for ingenuity, so let's stop building structural capital from scratch every time when it can be acquired with a click.
There are no alternatives.

A fair tale to be told

We believe that we can influence today's reality for product people to a more fair market.
Where ambition, achievements and results weigh more.
Where academic titles, nonsense lingo, nepotism, gender and age weigh less.
Let us.

- Stipulated in Stockholm, January 2021


Engelsk översättning
Ryan Davis

Konstverk
Rostislav Uzunov